• ME2201系列

          ME2132系列以太网滑环,内孔12.7mm,外径33mm的紧凑型整体式结构的2通道100M/1000...

  2018-10-06 苏州默孚龙 140

 • ME2202系列

          ME2202系列以太网滑环,内孔20mm,外径为标准69mm的紧凑型整体式结构的2通道10...

  2018-10-06 苏州默孚龙 172

 • ME2251系列

          ME2251系列以太网滑环,内孔25.4mm,外径为标准86mm的紧凑型整体式结构的1通 道...

  2018-10-06 苏州默孚龙 102

 • ME2252系列

          ME2252系列以太网滑环,内孔25.4mm,外径为标准86mm的紧凑型整体式结构的2通道...

  2018-10-06 苏州默孚龙 145

 • ME2381系列

          ME2381系列以太网滑环,内孔38.1mm,外径为标准99mm的紧凑型整体式结构的1通道...

  2018-10-06 苏州默孚龙 145